Någon sa att det krävs en hel by att fostra ett barn. Uttrycket kan passa in bra på beskrivningen om hur det är att vara familjehem, det krävs samarbete mellan många olika aktörer.

Som familjehem kan man ibland känna sig ensam och det kan vara svårt att få kontakt med andra familjer, då många barn och unga placeras över kommungränserna så vet man inte om det finns andra familjer i ens närhet. Detta vill vi ändra på!

Möten mellan familjer, mellan vuxna och barn gör att vi inte längre känner oss så ensamna, det finns andra som är som vi! Genom gemensamma aktvitieter lär vi känna varandra och kan stötta och hjälpa varandra när det är tungt.

Det finns idag mycket forskning kring att det gör oss lyckliga att göra aktiviteter med andra människor och vem vill inte vara lycklig?

 

 Familjer – alla kan delta!

Att delta aktivt i familjehemsmöten är enkelt. Grundläggande behöver gruppen en struktur att följa. Gör upp aktiviteter och bestäm när de skall utföras och vad varje familj skall bidra med.  En del gör upp månadsvis andra terminsvis, gör det som passar er. En erfarenhet är att många som startat träffas oftare än vad de i början tänkte men vad gör det när man har roligt tillsammans?

Vi behöver alla lära oss mer för att kunna utveckla familjehemsvården och därför behöver vi era berättelser om vad som händer i grupperna. Berättelserna är inte bara en inspirationskälla utan även viktigt som nutidsberättelse för att kunna skapa positiva förändringar. Därför uppmanar vi er att skriva om alla erfarenheter. Skriv som det är i verkligheten just idag!

De grupper som är igång idag har en enorm gruppdynamik och det är fantastiskt vilket engagemang det finns. Många tycker att projekt Familjehemsmöten är en jättebra idé men det finns också många som oroar sig för att det tar för mycket tid och att det kanske blir svårt på olika sätt.

Det kan finns många frågor kring gruppstarten och vi hjälper gärna till att ordna med det ni behöver. Det kan exempelvis handla om att hitta en lokal, kanske kommunen kan vara behjälplig på något sätt? Vi kan också hjälpa till med den dokumentation som behövs för att ansöka om lokala stipendier eller sponsorer.

Kommuner – ert engagemang gör skillnad!

Vi vet att många kommuner placerar utanför den egna kommunen. Nu öppnas en helt ny infallsvinkel som kan komma familjehemsvården till nytta på många sätt. Vi har alla mycket att lära från varandra och om den egna kommunen har ett engagemang i de familjehem som finns på orten, uppstår en källa till att berika familjehemsvården.

Det som familjehem på den egna orten behöver hjälp med, kan var en indikation på vad andra familjhem behöver eller hur de tänker. I projektet har det uppkommit en dialog kring möjligheten att ibland placera i en närmiljö. Tankarna kring detta var att ibland kan det finnas ett behov av att tillfälligt lyfta ur exempelvis en ungdom från den biologiska familjen och för att kunna arbeta vidare på ett effektivt sätt, kan det finnas vinster med att placera i närheten av hemmet.

Familjehem och socialsekreterare har olika uppdrag och ansvar samtidigt som ett gott samarbete är önskvärt och kan vara avgörande för en placerads framtid. Något av det svåraste som finns är kommunikation och samarbete vilket är en utmaning inom familjehemsvården. Därför är alla kommuner välkomna att delta med sin erfarenhet och kunskap på den egna orten.

Vi hoppas även att ni kommer med konstruktiv kritik och lyfter fram vad ni tycker är bra samt att ni bidrar med spännande frågor som vi kan ta upp i projektet.