Initiativtagare till Familjehemsmöten är Petra och Peter Klawatsch. De har som de flesta andra familjehem haft både biologiska och placerade barn och ungdomar boende tillsammans men idag är de egna barnen utflugna. Tillsammans har de reflekterat kring den svenska familjehemsvården och kunnat konstatera att det finns många goda exempel men också mycket som är svårt att begripa. För dem, är en viktig del i att vara familjehem, utbildning, handledning och gemenskap med andra familjehem.

De har funderat kring vilka behov de placerade och biologiska barnen har i verkligheten. I februari år 2010, efter en utbildning, stod det klart att det fanns behov av familjehemsmöten i en närmiljö. En av de viktigaste slutsatserna som framkom var att dessa barn och ungdomar hade ett behov av att stärka sin identitet och en väg att gå var att de skulle få mötas på egna villkor.

Grundtanken med projektet är att skapa en mötesplats för de barn och unga, familjehemsbarn som biologbarn, där det är tillåtet att vara sig själv och se att det finns andra i en liknande situation.

Under sommaren 2010 beslutade sig Familjevårdens Centralorganisation, FaCO, att ställa sig bakom projektet. FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten. Målsättningen som FaCO arbetar efter är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att placerade barn och unga ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

Det finns ett stort behov av att möta andra människor. I dag är 7 grupper klara men fler grupper är på gång. Tanken är att projekttiden är 5 år och att hemsidan därefter kommer kvarstå som en uppföljning och information till alla i Sverige om hur det hela utvecklade sig. Projektet startade hösten 2010.

Nyskapande och utvecklande

Några familjehem träffas idag på utbildningar, möten eller för att de är vänner medan andra familjehem inte har någon kontakt med andra som lever under samma omständigheter. Det som är nyskapande i projektet är att vi bildar grupper som träffas regelbundet på orten där familjen bor. Projekt Familjehemsmöten vill rita om gränserna och stärka den Svenska familjehemsvården på ett nytt sätt.

Vi vill att varje individ som är placerad, ska på sin nya bostadsort, få möta människor som lever under samma omständigheter. När vi idag berättar att det finns över 11 000 som lever i familjehem så kan dessa barn och ungdomar inte ta in det. Det är en obegriplig siffra.

Den 25 augusti 2010 vid 18.00 träffades några ungdomar för första gången och det var en av dem som just vid den är tiden sa till en av de andra: Tänk vi är tre stycken nu! En stund senare kom det till ytterligare så det slutade med att det fanns 7 stycken placeringar i Sverige den 25 augusti 2010.

Det finns ytterligare en grupp inom familjehemsvården som varit bortglömd och det är de biologiska barnen. Det är en grupp som oftast inte valt att dela sina föräldrar med främmande barn och ungdomar. Även för dem är det oerhört viktigt att få träffas. Vi vill även lägga till dessa barn och ungdomar i projektet men tyvärr kan vi inte finna något underlag på hur många dessa är, men att det handlar om många är det ingen tvekan om. 

Varför är det så viktigt att genomföra projektet?

Det behövs nya infallsvinklar i familjehemsvården år 2010. Vi pratar om att följa Barnkonventionen, men gör vi det? Socialförvaltningar arbetar olika och socialsekreterare är olika. Hur många av de placerade barnen kan berätta hur andra placerade barn har det? Eller hur många biologiska familjehemsbarn träffar regelbundet andra i sin egen situation och kan reflektera över detta?

Det är viktigt att förbättra villkoren för familjehemsplacerade och biologiska barn. Samtidigt som vi stärker villkoren så förbättrar vi dessa barns vardag. Genom en märklig passion kämpar familjehemmen för sina egna barn och ungdomar samt de som placeras. Ingen av dessa barn är ensam i sin situation, det kanske inte gör saker och ting bättre men det kanske kan vara ett tillåtande sätt att leva.

Vårt mål är att när projekttiden är slut att konceptet Familjehemsmöten ska ingå som en naturlig del i familjehemsvården. Precis som man idag har förstärkt familjehemsvård kan man tänka att detta kan vara ett annat komplement. 

Hur kommer erfarenheterna av projektet dokumenteras och spridas?

Vi kommer utgå från hemsidan och där kommer vi under hela projektiden att löpande berätta om erfarenheter och vad som händer i projektet. På hemsidan skall det även finnas möjlighet att ladda ner och skriva ut olika dokument som kan användas av kommuner och olika intressenter.

Hemsidan ger oss en unik möjlighet att snabbt sprida vad som händer inom projektet.